• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
2 Bieg Stefana

Zapraszamy do udziału w 2 BIEGU STEFANA.

 

Załącznik 1 do regulaminu (oświadczenie uczestnika poniżej 16 lat)

 

Załącznik 2 do regulaminu (oświadczenie zawodnika/zawodniczki)

 

MAPA BIEGU

 

REGULAMIN  II BIEGU HONOROWEGO

 

„BIEG STEFAN”

 

ORGANIZATOR

Organizatorem  Biegu w Górze Kalwarii jest Gmina Góra Kalwaria oraz  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii .

 

I. CEL

1. Upamiętnienie 350 rocznicy uzyskania praw miejskich przez Górę Kalwarię.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 26 lutego  2020 r. w Górze Kalwarii.

2. Start Biegu na dystansie 5000 metrów nastąpi o godz. 19:30 przy sali sportowej przy ul. Dominikańskiej 9  w Górze Kalwarii. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o godz. 18.00 – 19:15 -biuro zawodów w holu hali sportowej przy ul. Dominikańskiej 9 ( hol sali sportowej))

3. Trasa ulicami:.Białka - Ks. Sajny  – Piłsudskiego – Kalwaryjska  – Piłsudskiego -Ks. Sajny – Białka.

4. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.gorakalwaria.pl oraz www.osirgorakalwaria.pl

 

III. TEMPO BIEGU

1.Wszystkich zawodników obowiązuje tempo biegu: czasu wynoszący około 6 min- 6,20 min na 1 kilometr.

2. Zawodnicy, którzy nie utrzymają wskazanego wyżej tempa zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

3. Wszyscy uczestnicy biegną w jednej zwartej grupie którą pilotuje wóź policyjny i za ostatnim zawodnikiem jechać będzie również wóz policyjny.

4. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału jest założenie przez uczestnika okolicznościowej koszulki na czas trwania biegu ( koszulka oczywiście zostaje u biegacza po biegu na pamiątkę).

 

 

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W Biegu biorą udział osoby które zapisały się drogą telefoniczną bądź w dniu biegu w biurze zawodów ( jeżeli będą wolne numery startowe)

2. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu: 227274861  od 28 stycznia do 24 lutego 2020r. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna /oświadczenie – załącznik do regulaminu/.

3. Opłata Startowa : 15zł płatne przelewem na nr konta:

30 8003 0003 2001 0008 1328 0004

tytuł przelewu: Opłata Bieg Stefana

lub w dniu Biegu 25zł – tylko po opłaceniu w tym dniu w kasie ( recepcji) basenu w Górze Kalwarii. Podstawą weryfikacji będzie paragon zakupionej opłaty wpisowej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

5. W biegu obowiązuje limit 150 miejsc.

6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne od godz. 18.:00 w holu Hali Sportowej przy ul. Dominikańskiej 9.

7. Uczestnicy Biegu nie mogą mieć mniej niż 16 lat.

 

V. NAGRODY:

1. Każdy uczestnik Biegu Stefana otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2. Każdy uczestnik o imieniu STEFAN otrzyma od organizatora  upominek-niespodziankę.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Zapisanie Uczestnika oznacza, że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność..

6. Zapisanie się Uczestnika na bieg jest jednoznaczne z akceptację niniejszego regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Czynność przetwarzania: Uczestnicy imprez sportowych - bieg.

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy iż:

 

a) administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria.
Dane kontaktowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119, (05-530) Góra Kalwaria, tel. (22) 727-48-61, fax. (22) 727-48-81, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 119,  (05-530) Góra Kalwaria.

 

c) dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy polegającym na udziale w biegu na warunkach określonych w regulaminie …………………… (wskazać pełną nazwę regulaminu biegu), zwanym dalej „regulaminem”, promocji i informacji o działalności administratora danych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o  sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy polegającym na udziale w biegu na warunkach określonych w regulaminie, promocji i informacji o działalności administratora danych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o  sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym. Dane osobowe zwycięzców takie jak imię, nazwisko, wizerunek, zajęte miejsce oraz uzyskany wynik, będą publikowane na stronach internetowych i w prasie.

 

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy polegającym na udziale w biegu, na warunkach określonych w regulaminie oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o  sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu).

 

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy polegającym na udziale w biegu, na warunkach określonych w regulaminie, promocji i informacji o działalności administratora danych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, o  sporcie i imprezach sportowych, o zdolności do uprawiania danego sportu), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia