Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 4 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r,. Nr 102, poz, 651 z późn. zm.), rozdziałów 3 i 4 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108) wykonując Uchwałę Nr XXV/271/2012 z dnia 24.04.2012r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Ogłasza

Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony

na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej

przeznaczonej pod budowę zadaszonego obiektu - kortu tenisowego:

 

stanowiącej część działki (ok. 1500 m2), oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjny 3/35 z obr. 3-02 położonej na terenie Miasta Góra Kalwaria w rejonie ulic Pijarskiej i Chopina, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA5M/00293020/8.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 750,00zł+23%VAT miesięcznie

Wadium – 150,00 zł           Minimalne Postąpienie – 75,00 zł

 

Opis nieruchomościami


1. Powyższa nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ulic Pijarskiej i Chopina. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz obiekt sportowo rekreacyjny – basen. Wydzierżawiana część nieruchomości posiada dostęp do drogi publicznej z dwóch stron. Wjazd na nieruchomość odbywać się od ulicy Chopina. Istnieje również możliwość korzystania z istniejących miejsc parkingowych Miejskiego Zespołu Basenowego. Nieruchomość podsiada dostęp do mediów, które znajdują się w ulicy Chopina i ul. Pijarskiej.

 

2. Nieruchomość nie jest obciążona długami i ciężarami na rzecz osób trzecich, ograniczeniami w rozporządzaniu, prawami rzeczowymi ograniczonymi, nie jest przedmiotem żadnych umów przedwstępnych lub zobowiązujących do przeniesienia osób trzecich.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania wg miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, działka nr 3/35 przewidziana jest pod usługi sportu i rekreacji. Szczegółowe informacje na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się na stronie internetowej Gminy Góra Kalwaria: www.gorakalwaria.pl - Biuletyn Informacji Publicznej

 

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV ksiąg wieczystych oraz nie toczy się w stosunku do niej postępowanie administracyjne i sądowe dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawe.

 

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 

  • dowód wpłaty wadium;
  • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  • reprezentanci osoby prawej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawej zezwalającej na nabycie nieruchomości;
  • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego potwierdzone notarialnie;
  • w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

 

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego.

 

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej dzierżawionej nieruchomości tj. 75,00zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2012r. o godz. 1000 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3. Maja 10.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2012r. wadium.

 


Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu.

 

Wadium należy wpłacić w PLN na konto Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria prowadzone przez   Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii numer:

 

46 8003 0003 2001 0000 0635 0005


Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu dzierżawca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wydzierżawiający nie odpowiada za wady ukryte dzierżawionej nieruchomości.

 

Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, oraz z zapisami szczegółowymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Organizator przetargu zawiadamia dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.


Umowa dzierżawy będzie zawierała m. in. następujące zapisy:

 

1. Czynsz dzierżawny miesięczny płatny w terminie do 15 każdego miesiąca. Czynsz będzie podwyższany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w stosunku do roku poprzedzającego dany rok; ogłoszony przez prezesa GUS w Monitorze Polskim.

 

2. Poza czynszem dzierżawnym, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków. Opłaty niniejsze liczone będą zgodnie z właściwą Uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii.

 

3. Nieruchomość będzie wykorzystywana zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ZP w tym Dzierżawca zobowiązuje się do wybudowania minimum jednego zadaszonego obiektu - kortu tenisowego. Na pozostałej części nieruchomości dopuszcza się realizację przedsięwzięć zgodnych z planem ZP.

 

4.  Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach gdy:

 

  • dzierżawca dopuści się zwłoki w zapłacie czynszu dzierżawnego przez okres ponad dwa miesiące od dnia otrzymania faktury,
  • nieruchomość będzie wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
  • jeżeli w skutek prowadzonej przez Dzierżawcę działalności, nieruchomość będzie ulegać dewastacji,
  • za zgodą stron, z przyczyn szczególnie uzasadnionych przez Dzierżawcę na piśmie.

 

5. Okres przewidziany do zrealizowania celu dzierżawy nieruchomości – budowy minimum jednego kortu tenisowego ustala się na czas nie dłuższy niż 1 rok, harmonogram prowadzonych prac opracowany przez Dzierżawcę, będzie załącznikiem do umowy. W uzasadnionych przypadkach okres na zrealizowanie inwestycji może zostać przedłużony.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria,  ul. 3. Maja 10 w pokojach nr 11 i 13 telefony (22) 727-34-30; (22) 727-12-57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Przetarg może być odwołany, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Ogłoszenie o przetargu podano na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl

 

Góra Kalwaria, 2012-08-01

 


Obiekty OSIR-u

Obiekt rekreacyjno-basenowy został wybudowany w 1999r. Zdobył nagrodę II stopnia w Konkursie PZITB –...

więcej >

To cztery boiska do siatkówki plażowej oraz jedno do beach soccer'a(piłka nożna na plaży). Boiska...

więcej >

Znajduje się na terenie Zespołu Basenowego przy ogrodzeniu od ulicy Chopina oraz przy...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

Stadion Miejski ul. Wojska Polskiego 44 05-530 Góra Kalwaria. Pojemność stadionu : 2000 miejsc (...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

Stadion w Baniosze  przy ulicy Szkolnej o wymiarach 60 na 100m z trybunami na 150 miejsc. Na...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

copywrights Ośrodek Sportu i Rekreacji