Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii na wolne stanowisko pracy: Kierownik-Dyspozytor - 1 etat.

1. Wymagania niezbędne:


- Posiadane obywatelstwo polskie
- Wykształcenie średnie
- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na określonym stanowisku
- Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność
- Nieposzlakowana opinia
- Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego.


2. Wymagania dodatkowe
:


- Preferowane 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy


3. Zakres obowiązków:


Obowiązki:
- terminowe wykonywanie zadań ,
- informowanie bezpośrednio przełożonego o trudnościach w realizacji swoich zadań,
- pełna teoretyczna i praktyczna znajomość instrukcji obsługi urządzeń,
- dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia,
- bezzwłoczne informowanie przełożonego o zaistniałych awariach i wypadkach zakłócających
normalne funkcjonowanie obiektu,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo basenu,
- przestrzeganie procedur, regulaminów i zarządzeń,
- przestrzegani e dyscypliny pracy zgodnie z postanowieniami regulaminu pracy,
- przestrzeganie przepisów i zasad BHP i PPOŻ,
- nadzór nad pracą konserwatorów, sprzątaczek oraz robotników gospodarczych,
- kontrolowanie, obsługiwanie i bieżąca konserwacja urządzeń technicz nych


4. Wymagane dokumenty:


- CV
- oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 153 ze zm.).


5. Proponowane warunki zatrudnienia

Pierwsza umowa zawarta na czas określony do sześciu miesięcy, a następnie możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony


6. Warunki pracy na stanowisku:


- praca Zespół Basenowy ul. Pijarskie 119 w Górze Kalwarii
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- budynek nie jest wyposażony w windy,
- pomieszczenie higieniczno sanitarne oraz budynek przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownik-dyspozytor” w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w Górze Kalwarii, w sekretariacie lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji 05 - 530 Góra Kalwaria ul. Pijarska 119 w terminie do 10.07.22r . Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Sportu i Rekreacji po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Monika Kozłowska

 

Czynność przetwarzania: Rekrutacja.

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 

 • administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Gorze Kalwarii ,05-530G.Kalwaria ul. Pijarska 119

 
Dane kontaktowe:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

05-530 Góra Kalwaria ul.Pijarska 119

e-mail:kontakt@osirgorakalwaria.pl

tel:22 7274 861**

 

 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.adres do korespondencji: Polguard Consulting Sp z o.o.  ,ul.Pory 78, 02-757 Warszawa
 • Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
 • podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
 • Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję**.
 • administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy Pan/Pani* wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.
 • przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 • podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
 • Pana/Pani* dane osobowe nie są profilowane.

 

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić odpowiednio do okoliczności

Basen - licznik osób

Aktualnie na basenie przebywa 26 osób.

Obiekty OSIR-u

Uprzejmie, informujemy że w dniu 08.06.2022r. w godzinach 14:00-15:00 z powodu zawodów pływackich...

więcej >

To cztery boiska do siatkówki plażowej oraz jedno do beach soccer'a(piłka nożna na plaży). Boiska...

więcej >

Znajduje się na terenie Zespołu Basenowego przy ogrodzeniu od ulicy Chopina oraz przy...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

Stadion Miejski ul. Wojska Polskiego 44 05-530 Góra Kalwaria. Pojemność stadionu : 2000 miejsc (...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

Stadion w Baniosze  przy ulicy Szkolnej o wymiarach 60 na 100m z trybunami na 150 miejsc. Na...

więcej >

Sala sportowa, Orliki ,stadiony należące do OSIR-u od dnia 28.12.20r. do dnia 17.01.01.20r. ...

więcej >

copywrights Ośrodek Sportu i Rekreacji