Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Góra Kalwaria: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GÓRZE KALWARII.
Numer ogłoszenia: 418054 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 368260 - 2014r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Pijarska 119, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22 7274861, faks 22 72 74 881.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GÓRZE KALWARII..

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w zamówieniu podstawowym okresie od 01.01.2015r. r. do 31.12.2015 r. wynosi 926,841 MWh. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z prawem opcji, dodatkowy zakres wykonywania dostawy energii elektrycznej polegający na dostawie wolumenu o zwiększonej ilości MWh. Realizacja zakresu dostaw w zakresie przewidzianym prawem opcji uzależniona jest od bieżącego zużycia energii elektrycznej - wpływ na to mogą mieć min. nowe inwestycje. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia Wykonawcy o terminie zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie podstawowym i o konieczności realizacji przedmiotu umowy o zakres przewidziany prawem opcji na 2 miesiące przed dniem wyczerpania zakresu podstawowego przewidzianego niniejszą umową, wraz z określeniem czasu, w którym realizowana będzie część przedmiotu niniejszej umowy objęta prawem opcji. W okresie realizacji zamówienia z prawem opcji obowiązywały będą ceny jednostkowe jak dla zamówienia podstawowego. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zmiany warunków umowy, ani też zawarcia umowy na nowych warunkach. Wykonawca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania, w przypadku gdy zamawiający nie skorzysta z opcji przewidzianej w umowie lub skorzysta z niej tylko częściowo. W przypadku zastosowania prawa opcji zużycie energii może zostać zwiększone o 300,000 MWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) oraz projekt umowy (załącznik nr 6 do siwz) wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz obiektów zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia...

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2014.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


  • PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 306710,25 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 346922,42
  • Oferta z najniższą ceną: 346922,42 / Oferta z najwyższą ceną: 366539,61
  • Waluta: PLN.

Basen - licznik osób

Aktualnie na basenie przebywa 22 osób.

copywrights Ośrodek Sportu i Rekreacji