Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MISJA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GÓRZE KALWARII


Misją OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GÓRZE KALWARII jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w szeroko rozumianym zakresie życia sportowo-rekreacyjnego oraz kulturalnego.


Baza i obiekty OSIR-u niech służą jako „Sportowy Dom” dla całej Gminy Góra Kalwaria, w którym można kształtować umiejętności sportowe, zdrowy tryb życia i podnosić ogólną sprawność fizyczną w każdym wieku.

 

STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GÓRZE KALWARII

 

Rozdział 1.


Postanowienia ogólne


§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii działa na podstawie:


1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
4. Niniejszego Statutu.

 

§ 2. Ośrodek jest jednostką budżetową, nad którą nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy sprawuje Burmistrz.


§ 3. Siedzibą Ośrodka jest Góra Kalwaria, ul. Pijarska 119, a terenem działania obszar Gminy Góra Kalwaria.


§ 4. Ośrodek używa pieczęci o treści: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii ul. Pijarska 119, 05-530 Góra Kalwaria”.


Rozdział 2.


Cele i zadania


§ 5. Ośrodek realizuje zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zarządza i utrzymuje wydzielone i przekazane obiekty oraz urządzenia sportowe jak również tereny rekreacyjne stanowiące mienie gminne.

 

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:


1. Administrowanie obiektami i terenami rekreacyjno-sportowymi.
2. Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
3. Organizacja zajęć, zawodów, masowych imprez sportowo – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonującą bazę sportową.
4. Przygotowanie obiektów do imprez sportowych.
5. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla sekcji sportowych.
6. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia.
7. Współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy.
8. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.
9. Opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport.

10. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.

11. Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie rekreacji i kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.
12. Sprawowanie nadzoru nad pozalekcyjną działalnością sportowo — rekreacyjną w szkołach.
13. Organizowanie i prowadzenie obowiązkowej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.
14. Realizowanie zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
15. Współpraca z Referatem Inwestycji w zakresie prowadzenia inwestycji sportowych.
16. Archiwizowanie dokumentacji.
17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.


Rozdział 3.


Organizacja i zarządzanie

 

§ 8.

1.Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza.

2. Dyrektor Ośrodka podlega Burmistrzowi

3. Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków Dyrektora Ośrodka ustala Burmistrz.
4. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.
5. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy głównego księgowego oraz pracowników Ośrodka zgodnie z zatwierdzoną przez Burmistrza liczbą etatów.

 

§ 9. Organizację wewnętrzną i schemat organizacyjny określa regulamin Ośrodka zatwierdzony przez Burmistrza.

 

§ 10. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie zarządzenia.

 

§ 11. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w Ośrodkupracowników.

 

§ 12. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka związane z wykonywaniem pracy określa kodeks pracy i inne źródła prawa pracy.

 

Rozdział 4.


Gospodarka finansowa


§ 13.

1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Ośrodek finansowany jest z przychodów własnych, budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz innych źródeł.
3. Podstawą gospodarki Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
4. Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor.

§ 14. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Środki finansowe z takiej działalności przeznaczone są
wyłącznie na realizację własnych zadań statutowych.


§ 15. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

 

Rozdział 5.


Postanowienia końcowe


Ośrodek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

 

Basen - licznik osób

Aktualnie na basenie przebywa 21 osób.

copywrights Ośrodek Sportu i Rekreacji