Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową, nad którą nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy sprawuje Burmistrz.

Siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji jest Góra Kalwaria ul. Pijarska 119, a terenem działania obszar Gminy Góra Kalwaria.

Ośrodek aktywizuje sportowo mieszkańców gminy Góra Kalwaria poprzez organizację wydarzeń sportowych, prowadzenie własnych sekcji sportowych, organizację młodzieżowych igrzysk a także popularyzuje aktywność i rekreację.

Misją Ośrodka Sportu i Rekreacji jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w szeroko rozumianym zakresie życia sportowo-rekreacyjnego oraz kulturalnego.

Podstawowe zadania Ośrodka:

 1. Administrowanie obiektami i terenami rekreacyjno-sportowymi.
 2. Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
 3. Organizacja zajęć, zawodów, masowych imprez sportowo – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonującą bazę sportową.
 4. Przygotowanie obiektów do imprez sportowych.
 5. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla sekcji sportowych.
 6. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia.
 7. Współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy.
 8. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.
 9. Opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport.
 10. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.
 11. Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie rekreacji i kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.
 12. Sprawowanie nadzoru nad pozalekcyjną działalnością sportowo — rekreacyjną w szkołach.
 13. Organizowanie i prowadzenie obowiązkowej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.
 14. Realizowanie zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
 15. Współpraca z Referatem Inwestycji w zakresie prowadzenia inwestycji sportowych.
 16. Archiwizowanie dokumentacji.
 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.