Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie prowadzone postępowanie to:

Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię

Poniżej link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-60a0fadd-7722-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Kwota na sfinansowanie zamówienia - do pobrania TUTAJ

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania TUTAJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania TUTAJ

 

Kompleksowa obsługa technologii basenowej w zakresie uzdatniania wody basenowej i wentylacji.

Poniżej link do prowadzonego postępowania:

https://osir-gorakalwaria.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/115733

 

Zapytanie o wykonanie ogrodzenia

 

Zapytanie o wykonanie ogrodzenia

 

Ogłoszenie wyników wyboru wykonawcy ogrodzenia.

Usługa

 

OGŁOSZENIE NA

REMONT ZBIORNIKÓW WYROWNAWCZYCH


ZAMAWIAJĄCY


1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Pijarska 119, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22 7274861, faks 22 72 74 881.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirgorakalwaria.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ZBIORNIKÓW WYROWNAWCZYCH w Zespole Basenowym 05-530 Góra Kalwaria ul. Pijarska 119

1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont zbiorników wyrównawczych szt.2.

Wykonanie izolacji wodno-odpornych ścian, posadzki, sufitu.

Zbiorniki o wymiarach 6,8x3,45x2,4m – szt.2 ścian, dna , sufitu zbiorników do warstwy

żelbetonowej 160cm².Naprawa pęknięcia ścian 2,40mb.

Wykonanie bruzd na stykach ściana-ściana, ściana-dno 43mb.

Wykonanie podkuć naokoło obsadzonych urządzeń -16szt.

Wykonanie izolacji wodno-odpornej zbiornika.

Dokumentacja zbiorników do zapoznania się w Zespole Basenowym Góra Kalwaria, ul.Pijarska 119

 

PROCEDURA


1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA- ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ REKI

2) Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie: www.osirgorakalwaria.pl

3) Termin i miejsce składania  ofert:    10.07.2015r     godzina 13:00, miejsce:  Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Pijarska 119 05-530 Góra Kalwaria , przesalać faksem pod nr 22 7274881 lub pocztą elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z napisem

REMONT ZBIORNIKÓW WYROWNAWCZYCH

w Zespole Basenowym

05-530 Góra Kalwaria

ul. Pijarska 119

4) Termin realizacji zamówienia: 29.08-05.09.2015r

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do
5) Warunki płatności
Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wpływu do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii.

6) Warunki udziału oferenta w postępowaniu

 

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:


1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

3. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.

7).    Informacje dodatkowe
Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone.
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie zostało umieszczone na stronie internetowej OSiR w Górze Kalwarii celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje OSiR do udzielenia Zamówienia.

8).    Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami
Józef Prendota tel.531 733 538

Basen - licznik osób

Aktualnie na basenie przebywa 21 osób.

copywrights Ośrodek Sportu i Rekreacji